Pisno vprašanje P-2282/06 vlaga Hiltrud Breyer (Verts/ALE) za Komisijo. Mednarodne posvojitve v Romuniji