Pisno vprašanje E-2604/06 vlagajo Caroline Lucas (Verts/ALE), Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE) in Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE) za Komisijo. Ureditev trga za sadje in zelenjavo v okviru skupne kmetijske politike