Obvestilo Komisije v skladu s postopkom iz člena 4(1)(a) Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 — Uvedba obveznosti javne službe za redne zračne prevoze v Italiji (Besedilo velja za EGP)