Zaak T-479/18: Arrest van het Gerecht van 19 juni 2019 — Multifit/EUIPO (Premiere) („Uniemerk — Aanvraag voor Uniewoordmerk Premiere — Absolute weigeringsgrond — Geen onderscheidend vermogen — Artikel 7, lid 1, onder b), en lid 2, van verordening (EU) 2017/1001”)