Дело T-479/18: Решение на Общия съд от 19 юни 2019 г. — Multifit/EUIPO („Premiere“) (Марка на Европейския съюз — Заявка за марка на Европейския съюз „Premiere“ — Абсолютно основание за отказ — Липса на отличителен характер — Член 7, параграф 1, буква б) и параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/1001)