Απόφαση (ΕΕ) 2019/104 του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2018, για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο του Μικτού Συμβουλίου ΕΕ-Μεξικού που συστάθηκε δυνάμει της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης, πολιτικού συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφετέρου, σχετικά με την τροποποίηση των αποφάσεων αριθ. 2/2000 και αριθ. 2/2001 του Μικτού Συμβουλίου ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση