2007/236/ES: Odločba Komisije z dne 20. oktobra 2004 v zvezi s postopkom na podlagi člena 81(1) Pogodbe ES (Zadeva COMP/C.38.238/B.2) – Raw tobacco – Spain (notificirano pod dokumentarno številko C(2004) 4030)