Sprememba smernic glede dela II, naslov III „Carinski postopki z ekonomskim učinkom“ Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti, objavljene v Uradnem listu Evropskih skupnosti C 269, 24.9.2001, str. 1