2004/620/EG: Beschikking van de Commissie van 26 juli 2004 tot wijziging van de bijlagen I en II bij Beschikking 79/542/EEG van de Raad voor wat betreft modelcertificaten betreffende de invoer van voor de slacht bestemde runderen en van vers vlees van runderen en schapen en geiten (Kennisgeving geschied onder nummer C(2004) 2838)(Voor de EER relevante tekst)