poročilo Komisije o delovanju Skupnega stališča Sveta 2005/69/PNZ {SEC(2006) 502}