zbirno poročilo Komisije - Odgovori držav članic na Letno poročilo Računskega sodišča 2004 {SEC(2006) 524}