Υπόθεση C-523/18: Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 19ης Δεκεμβρίου 2019 [αίτηση του Audiencia Nacional (Ισπανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] – Engie Cartagena S.L. κατά Ministerio para la Transición Ecológica, πρώην Ministerio de Industria, Energía y Turismo (Προδικαστική παραπομπή – Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας – Κοινοί κανόνες – Οδηγία 2003/54/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 2 – Οδηγία 2009/72/ΕΚ – Άρθρο 3, παράγραφος 2 – Υποχρεώσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφελείας – Έννοια – Εθνική ρύθμιση – Χρηματοδότηση των σχεδίων ενεργειακής αποδοτικότητας – Καθορισμός παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας – Υποχρεωτική εισφορά)