Sklep skupnega odbora EGP št. 97/2004 z dne 9. julija 2004 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje)k Sporazumu EGP