Sklep Skupnega odbora EGP št. 45/2005 z dne 29. aprila 2005 o spremembi Priloge I (Veterinarske in fitosanitarne zadeve) k Sporazumu EGP