Komisijas Direktīva 2004/93/EK (2004. gada 21. septembris), ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK, lai saskaņotu tās II un III pielikumu ar tehniskā progresa prasībām (Dokuments attiecas uz EEZ)