2004/554/ES: Odločba Komisije z dne 9. julija 2004 o spremembi Priloge E Direktive Sveta 91/68/EGS in Priloge I Odločbe 79/542/EGS glede posodobitve vzorca zdravstvenih spričeval za ovce in koze (notificirano pod dokumentarno številko K(2004) 1926)(Besedilo velja za EGP)