2005/693/EG: Kommissionens beslut av den 6 oktober 2005 om vissa skyddsåtgärder i samband med aviär influensa i Ryssland [delgivet med nr K(2005) 3705] (Text av betydelse för EES)