Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a vládou Singapurskej republiky o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb