Sklep Skupnega odbora EGP št. 6/2005 z dne 8. februarja 2005 o spremembi Priloge II (Tehnični predpisi, standardi, preskušanje in certificiranje) k Sporazumu EGP