Vec C-215/06: Žaloba podaná 11. mája 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Írsko