Det indre marked for naturgas ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 9. juli 2008 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2003/55/EF om fælles regler for det indre marked for naturgas (KOM(2007)0529 — C6-0317/2007 — 2007/0196(COD))