Vnitřní trh se zemním plynem ***I Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2008 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2003/55/ES o společných pravidlech pro vnitřní trh se zemním plynem (KOM(2007)0529 — C6-0317/2007 — 2007/0196(COD))