Общи правила за вътрешния пазар на природен газ ***I Законодателна резолюция на Европейския парламент от 9 юли 2008 г. относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2003/55/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ (COM(2007)0529 — C6-0317/2007 — 2007/0196(COD)