Apstiprināto uzņēmumu saraksts — Komisijas Regulas (EK) Nr. 1623/2000 92. panta 6. punkts (tāda vīna spirta pārdošana, ko paredzēts izmantot Eiropas Kopienā kā bioetanolu degvielas sektorā) (Ar šo sarakstu atceļ un aizstāj sarakstu, kas 2005. gada 9. septembrī publicēts Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijas 222. izdevumā, 25. lappuse )