Predlog sklep Sveta o načelih, prednostnih nalogah in pogojih iz partnerstva za pristop s Turčijo {SEC (2005) 1426}