Pisno vprašanje E-3308/04 predložil Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL) za Komisijo. Predlog Komisije za novo splošno uredbo o skupnem pravilniku za tri finančne instrumente strukturnega sklada za obdobje 2007—2013 (KOM(2004) 492 konč.)