Sklep Skupnega odbora EGP št. 151/2005 z dne 2. decembra 2005 o spremembi Priloge XIII (Prevoz) k Sporazumu EGP