Sklep št. 1/2004 z dne 16. januarja 2004 Odbora, ustanovljenega na podlagi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o medsebojnem priznavanju glede ugotavljanja skladnosti o uvrstitvi organa za ugotavljanje skladnosti v sektorsko poglavje Igrače