Sklep (EU) 2019/1938 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2019 o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)