Nariadenie Komisie (ES) č. 789/2005 z 25. mája 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EHS) č. 1858/93, ktoré stanovuje podrobné pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (EHS) č. 404/93 v súvislosti s plánom pomoci na kompenzáciu straty výnosov z predaja v odvetví banánov