SPOROČILO KOMISIJE EVROPSKEMU PARLAMENTU, SVETU, EVROPSKEMU EKONOMSKO-SOCIALNEMU ODBORU IN ODBORU REGIJ Hyoški akcijski okvir po letu 2015: Obvladovanje tveganj za doseganje odpornosti