Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2005 της Επιτροπής, της 6ης Ιουλίου 2005, για τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών ορισμένων προϊόντων στον τομέα της ζάχαρης, που καθορίστηκαν από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1011/2005, για την περίοδο 2005/06