2004/786/ES: Odločba Komisije z dne 18. novembra 2004 o spremembi Odločbe 92/471/EGS glede veterinarskih spričeval za uvoz govejih zarodkov (notificirana pod dokumentarno številko K(2004) 4380) (Besedilo velja za EGP).