Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση αριθ. COMP/M.3561 — Deutsche Telekom/Eurotel)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ