2006/775/ES: Odločba Komisije z dne 13. novembra 2006 o spremembi Priloge D k Direktivi Sveta 95/70/ES glede seznama bolezni eksotičnih školjk, ob upoštevanju usklajenih nadzornih ukrepov Skupnosti (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 5309) (Besedilo velja za EGP)