2006/117/ES: Odločba Komisije z dne 3. februarja 2006 o spremembi odločb 2001/881/ES in 2002/459/ES glede seznama mejnih kontrolnih točk (notificirano pod dokumentarno številko C(2006) 163) (Besedilo velja za EGP)