Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9441 — EDF/Energy2Market) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)