Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec COMP/M.6393 – Astrium Holding/Vizada Group) Text s významom pre EHP