Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.6393 — Astrium Holding/Vizada Group) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ