Pisno vprašanje E-010247/11 Jean Lambert (Verts/ALE), Kinga Göncz (S&D), Elizabeth Lynne (ALDE), Claude Moraes (S&D), Martin Kastler (PPE), Ivo Vajgl (ALDE), Filip Kaczmarek (PPE), Kartika Tamara Liotard (GUE/NGL) in Heinz K. Becker (PPE) za Komisijo. Vključevanje vprašanj, povezanih s staranjem, v razvojne in humanitarne programe