Poročilo o prihodkih in odhodkih Urada Skupnosti za rastlinske sorte za proračunsko leto 2012