Finančni ukrepi Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 6. aprila 2011 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava (KOM(2010)0145 – C7-0107/2010 – 2010/0080(COD))#P7_TC1-COD(2010)0080 Stališče Evropskega parlamenta sprejeto v prvi obravnavi dne 6. aprila 2011 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembah Uredbe Sveta (ES) št. 861/2006 o vzpostavitvi finančnih ukrepov Skupnosti za izvajanje skupne ribiške politike in na področju pomorskega prava