2011/570/EU: Sklep Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2011 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2009#Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. maja 2011 s pripombami, ki so del sklepa o razrešnici glede izvrševanja proračuna Agencije Skupnosti za nadzor ribištva za proračunsko leto 2009