Κρατικές ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων * Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου που αφορά τις κρατικές ενισχύσεις που διευκολύνουν την παύση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών ανθρακωρυχείων (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))