Държавна помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини * Законодателна резолюция на Европейския парламент от 23 ноември 2010 г. относно предложението за регламент на Съвета относно държавната помощ за улесняване на закриването на неконкурентоспособни въглищни мини (COM(2010)0372 – C7-0296/2010 – 2010/0220(NLE))