P8_TA(2015)0088 Makrofinančná pomoc Ukrajine ***I Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 25. marca 2015 o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD)) P8_TC1-COD(2015)0005 Pozícia Európskeho parlamentu prijatá v prvom čítaní 25. marca 2015 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/… o poskytnutí makrofinančnej pomoci Ukrajine