P8_TA(2015)0088 Makrofinansiālā palīdzība Ukrainai ***I Eiropas Parlamenta 2015. gada 25. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru paredz makrofinansiālo palīdzību Ukrainai (COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD)) P8_TC1-COD(2015)0005 Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2015. gada 25. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2015/…, ar kuru paredz makrofinansiālo palīdzību Ukrainai