P8_TA(2015)0088 Makrofinansinė pagalba Ukrainai ***I 2015 m. kovo 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai (COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD)) P8_TC1-COD(2015)0005 Europos Parlamento pozicija, priimta 2015 m. kovo 25 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2015/… dėl makrofinansinės pagalbos teikimo Ukrainai