P8_TA(2015)0088 Makromajanduslik finantsabi Ukrainale ***I Euroopa Parlamendi 25. märtsi 2015. aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus makromajandusliku finantsabi andmise kohta Ukrainale (COM(2015)0005 – C8-0005/2015 – 2015/0005(COD)) P8_TC1-COD(2015)0005 Euroopa Parlamendi seisukoht, vastu võetud esimesel lugemisel 25. märtsil 2015. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus (EL) 2015/…, mis käsitleb Ukrainale makromajandusliku finantsabi andmist