Mål C-318/20: Domstolens beslut (tionde avdelningen) av den 26 november 2020 (begäran om förhandsavgörande från Consiglio di Stato – Italien) – Colt Technology Services SpA, Wind Tre SpA, Telecom Italia SpA, Voidafone Italia SpA, Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell’economia e delle finanze mot Ministero della Giustizia, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell’economia e delle finanze, Wind Tre SpA, Procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Reggio Calabria, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale di Locri (Begäran om förhandsavgörande – Principen om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet – Nationella bestämmelser om taxan för avlyssningstjänster som rättsliga myndigheter gett order om – Principen om full ersättning av telekomoperatörernas kostnader har inte beaktats – Artikel 53.2 och artikel 94 i domstolens rättegångsregler – De faktiska och rättsliga omständigheterna i det nationella målet har inte preciserats i tillräcklig utsträckning så inte heller skälen till varför det är nödvändigt att besvara tolkningsfrågorna – Uppenbart att begäran om förhandsavgörande ska avvisas)